Zaloguj się

 STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY PROMOCJI TURYSTYKI I SPORTU

                                               BYSTRA –SIDZINA W SIDZINIE

CZĘŚĆ I.

Przepisy ogólne

                                                                       § 1.

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu zwany dalej GOKPTiS jest instytucją kultury Gminy

Bystra-Sidzina upowszechniającą, dziedzictwo kulturowe, zajmującą się promowaniem gminy i rozwojem

turystyki w gminie oraz działa na podstawie przepisów i niniejszego statutu.

                                                                       § 2.

1. Siedzibą GOKPTiS jest Sołectwo Sidzina – Budynek OSP, a obszarem jego działalności – Gmina Bystra-Sidzina.

2. Organizatorem GOKPTiS jest Gmina Bystra- Sidzina, GOKPTiS korzysta z pomocy merytorycznej

Małopolskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.

3. GOKPTiS prowadzi swoją działalność na zasadach określonych dla instytucji kultury

4. GOKPTiS używa podłużnej pieczęci z nazwą i adresem siedziby w pełnym brzmieniu:

„Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Turystyki i Sportu Bystra – Sidzina w Sidzinie

34 – 236 Sidzina 998

NIP: 735-10-59-726″.

CZĘŚĆ II.

Cel i przedmiot działania

                                                                       § 3.

Celem nadrzędnym GOKPTiS jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie wartości

kulturowych oraz propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży

i dorosłych oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.

                                                                       § 4.

GOKPTiS realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, kultury fizycznej

i rekreacji, tworzenia warunków do rozwoju sportu dzieci i młodzieży, w tym sportu amatorskiego,

wspomaganie sportu wyczynowego, organizowanie i wspomaganie turystyki i wypoczynku, administrowanie

i zarządzanie przekazanymi obiektami sportowymi. Propaguje gminę jako atrakcyjną miejscowość turystyczną,

podkreślając jej walory przyrodniczo-kulturowe, wykonuje zadania z zakresu informacji, obsługi ruchu

turystycznego oraz podnoszenia jakości usług turystycznych, a także wykonuje zadania w zakresie kultury oraz

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w utworzonej instytucji kultury pn. Skansen w Sidzinie – Muzeum

Kultury Ludowej w oparciu o własny regulamin opracowany na podstawie obowiązujących przepisów.

                                                                       § 5.

Do zakresu działania GOKPTiS należy w szczególności:

1) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

2) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

3) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

Id: NAKTF-YGFXZ-IDYGY-RRDAB-XJOTA. Podpisany Strona 2

4) Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie koncepcji ruchu turystycznego i promocji gminy.

5) Tworzenie warunków do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej, w tym

Górali Babiogórskich oraz wspieranie rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru. Współpraca ze Stowarzyszeniem

Gmin Babiogórskich oraz Skansenem.

6) Działanie na rzecz podwyższenia jakości i skuteczności oddziaływania istniejących walorów turystycznych.

7) Współpraca z Urzędem Gminy w przygotowaniu ofert inwestycyjno- turystycznych i informacji turystycznej.

8) Współpraca z placówkami oświatowymi w realizacji zadań kultury, turystyki i sportu.

9) Organizowanie bazy danych z zakresu produktu turystycznego Gminy Bystra- Sidzina.

10) Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie rozwoju kulturalno-turystycznego gminy i regionu.

11) Rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

12) Organizowanie różnorodnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym.

13) Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, turystyki ,sportu, instytucjami naukowymi,

oświatowo-wychowawczymi, ochrony przyrody i środowiska; stowarzyszeniami, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi.

14) Prowadzenie szkoleń z zakresu turystyki i agroturystyki wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

15) Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, wspólne organizowanie

imprez z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16) Tworzenie zespołów (folklorystycznych, tanecznych, muzycznych, wokalno- tanecznych) ich rejestracja

i wspieranie działalności już istniejących orkiestr i zespołów.

17) Uczestniczenie w targach turystycznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych.

18) Rozpowszechnianie w środkach masowej informacji wiadomości o turystycznych, przyrodniczych

i kulturowych walorach Gminy Bystra- Sidzina.

19) Wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego, promocji i turystyki.

20) Prowadzenie stron internetowych.

21) Współpraca z jednostkami OSP w zakresie realizacji zadań kultury i sportu.

22) Organizowanie stałych imprez kulturalno-artystycznych jak: dożynki, konkurs palm wielkanocnych, konkurs

dekoracji bożonarodzeniowych i innych ujętych w corocznym planie.

23) Zarządzanie komunalną infrastrukturą sportową oraz bieżące utrzymanie ich funkcjonowania.

24) Gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.

25) Udostępnienie bazy sportowej według zapotrzebowania społecznego:

– klubom sportowym

– organizacjom kultury fizycznej, organizacjom społecznym i zawodowym, zakładom pracy oraz osobom fizycznym i prawnym,

– placówkom oświatowym.

26) Organizacja zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.

27) Organizacja imprez masowych sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

28) Realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu

terytorialnego w zakresie sportu i rekreacji.

29) Koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozrywek sportowych zgodnie ze szkolnym oraz gminnym kalendarzem imprez.

30) Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.

Id: NAKTF-YGFXZ-IDYGY-RRDAB-XJOTA. Podpisany Strona 3

31) Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi, młodzieżowymi i innymi

organizacjami pozarządowymi o zasięgu gminnym i ponad gminnym realizującymi zadania z zakresu sportu,

kultury fizycznej i turystyki.

32) Tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego.

33) Prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działania kultury fizycznej i rekreacji.

34) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy Bystra-Sidzina.

                                                           § 6.

GOKPTiS może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek i dzieł sztuki.

2) Prowadzić naukę języków obcych.

3) Prowadzić impresariat artystyczny.

4) Organizować imprezy turystyczne, sportowe, rozrywkowe i artystyczne.

5) Prowadzić usługową działalność wydawniczą.

6) Świadczyć usługi plastyczne, poligraficzne, filmowe w tym wideo rejestrację itp.

7) Udostępnić za odpowiedzialnością użytkowników urządzenia internetowe.

8) Prowadzić wypożyczalnie sprzętu technicznego i innego oraz multimedialnego.

9) Prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.

10) Realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe)

11) Świadczyć usługi gastronomiczne i turystyczne.

12) Prowadzić działalność instruktażowo- metodyczną.

CZĘŚĆ III.

Organizacja i zarządzanie

                                                           § 7.

1. GOKPTiS kieruje Dyrektor, który decyduje o jego działalności, reprezentuje GOKPTiS na zewnątrz i ponosi

odpowiedzialność za jego organizację i funkcjonowanie.

2. Dyrektora GOKPTiS powołuje Wójt Gminy Bystra- Sidzina w drodze powierzenia lub konkursu i sprawuje

nadzór nad jego działalnością. Kadencja Dyrektora GOKPTiS trwa 5 lat i może być przedłużona przez Wójta Gminy,

po uzyskaniu opinii Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Bystra-Sidzina.

3. Dyrektora GOKPTiS może odwołać Wójt Gminy Bystra- Sidzina.

4. Odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury

i Sportu Rady Gminy Bystra-Sidzina.

                                                           § 8.

1. Pracownicy GOKPTiS powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone

w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przepisach aktualnie obowiązujących w sprawie

wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzenia kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych

stanowisk w instytucjach upowszechniania kultury.

2. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników

GOKPTiS opracowanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

obowiązujących przepisach w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

                                                           § 9.

Szczegółową organizację GOKPTiS ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, którego projekt

przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Bystra- Sidzina.

 

GOKPTiS 181111